Escola Nostra Llar · Inscripció menjador

TELÈFONS DE CONTACTE

Coordinació i Atenció a les famílies

Horari atenció famílies: 9h a 10h i 12h a 15h

654 18 85 40

Gestió menjador

654 03 56 15 (Xesca)

infonostrallar@uniolleure.cat

Normativa i Condicions del Servei de Menjador

Per tal que els infants puguin gaudir del servei de menjador és IMPRESCINDIBLE que estiguin inscrits, cliqueu aquí per fer la inscripció.

Per al bon funcionament del servei, us lliurem la normativa:

 • El preu del servei de menjador FIX serà de 7,25€/alumne/dia, IVA inclòs. Es considera FIX aquell nen/a que es quedi sempre el mateix dia de la setmana, com a mínim 3 dies per setmana.
 • Donades les dates d’inici de curs, els rebuts domiciliats dels usuaris/àries fixos corresponents al mes de setembre es cobraran a finals de mes.
 • El cobrament dels usuaris/àries FIXOS es farà a mes vençut. En cas de retorn del rebut s’aplicarà un recàrrec de 6€ en concepte de despeses bancàries. Els nens i nenes que tinguin 1 rebut impagat dins de les dates establertes i no es posin en contacte amb l’encarregat/ada de la gestió no podran fer ús del menjador fins que no abonin el deute.
 • Horari de gestió de menjador a l’escola: 9h a 10h i 12h a 15h.
  Telèfon: 654 18 85 40 (Coordinadora)
  Email: infonostrallar@uniolleure.cat
 • Si hi ha necessitat de dieta especial, cal notificar-ho via Whatsapp al 654188540 abans de les 9:30h o mail infonostrallar@uniolleure.cat.
 • El preu del servei de menjador ESPORÀDIC (2 dies a la setmana o menys) és de 7,98€/alumne/dia, IVA inclòs.
 • En el cas dels nens i nenes que es quedin a dinar de forma ESPORÀDICA s’haurà d’avisar el dia anterior a la persona encarregada de la gestió del menjador al correu infonostrallar@uniolleure.cat, i informar si l’infant te algun tipus d’al·lèrgia, malaltia, patologia o capacitat diversa, dins de l’horari de gestió establert (9h a 10h). El pagament dels usuaris/àries ESPORÀDICS es farà mitjançant transferència bancària al número de compte corrent de Caixa Guissona: ES2131400001950015338300. Al concepte de la transferència indicar: “MNL + nom i cognoms infant + curs. Enviar el comprovant de pagament al correu infonostrallar@uniolleure.cat, indicant a l’assumpte del correu: “MNL + nom i cognoms infant + curs
 • En el cas dels nens i nenes fixos que per qualsevol motiu no puguin assistir al menjador, s’haurà d’avisar el mateix dia de 9h a 10h a la persona encarregada de la gestió del menjador al número 654 18 85 40, i se’ls retornarà l’import de 3€ (en concepte d’absentisme). A partir del 3r dia consecutiu avisat dintre de l’horari de gestió es retornarà el 100% de l’import. En cas de no avisar, no se’ls farà la devolució d’aquest import.
 • Els dies d’Excursió, si no es vol servei de pícnic i s’hagi comunicat amb 2 dies d’antelació al correu infonostrallar@uniolleure.cat es retornarà el 100% de l’import.
 • Devolució Colònies: 100% de l’import.
 • Els infants becats pagaran el preu normal fins que no arribin les llistes oficials de becats de l’escola i es puguin aplicar els nous preus i fer les regulacions dels mesos pagats.
 • Els abonaments de les absències i les regulacions es faran efectius en el rebut del mes següent.
 • Els canvis de la rutina d’assistència així com els canvis de domiciliació bancària i les baixes s’hauran de comunicar per escrit al correu infonostrallar@uniolleure.cat, abans del dia 25 del mes anterior, per tal de poder actualitzar la informació abans de passar els rebuts del mes. En cas de no fer-ho abans d’aquesta data, les regulacions es faran el mes següent. Si es produeixen canvin en la informació facilitada sobre les al·lèrgies, malalties, patologies i/o capacitats diverses s’ha d’avisar inmediatament per escrit al correu infonostrallar@uniolleure.cat.
 • Les absències i regulacions del mes de juny es faran en el mes de juliol del curs escolar corrent.

Equip educatiu

Coordinador/a

Titulació de Director/a de Lleure educatiu

Funcions:

 • Establir reunions periòdiques amb l’AFA així com les comunicacions regulars del dia a dia.
 • Gestionar la relació amb els agents implicats: monitors/es, professorat, escola i AFA.
 • Controlar les altes i baixes d’infants: llistats (recepció de medicaments i documents relacionats amb les extraescolars).
 • Organització del dia a dia de l’equip de monitors/es.
 • Persona de referència amb el centre (direcció, professorat, consergeria i AFA).
 • Atenció directa a les famílies.

Monitors/es especialitzats/des

Titulació en lleure i/o de l’activitat que realitza.

Funcions:

 • Programar i organitzar les activitats diàries.
 • Desenvolupar l’activitat i dinamitzar el grup.
 • Vetllar pel bon ús del material i els espais a disposició de l’activitat.
 • Vetllar per la seguretat i la integritat física dels infants i adolescents.
 • Adoptar mesures necessàries a les situacions imprevistes, així com la seva comunicació al Coordinador/a.
 • Atenció a les famílies.