PRESTACIONS ECONÒMIQUES CURS 23-24

Sol·licitud de prestació econòmica per a activitats extraescolars pel curs 2023-24. Ajuntament de Terrassa

El període de presentació de sol·licituds serà del 28/09/2023 al 27/10/2023, ambdós inclosos.

 

OBJECTE I QUANTIA:
L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació de la concessió de prestacions econòmiques per a contribuir al finançament de les despeses d’activitats extraescolars pel curs 2023-2024, dirigides a infants i joves que, per la seva situació socioeconòmica familiar, es troben en un moment de vulnerabilitat, risc o dificultat social.
No serà objecte d’aquesta modalitat prestacions per a activitats d’estiu o d’altres activitats realitzades durant períodes de vacances.
Aquestes prestacions no contemplen les activitats extraescolars de titularitat municipal, que poden sol·licitar la reducció de tarifa establerta per a aquella activitat.
L’import màxim de la prestació atorgada serà de 300 euros per infant o jove.
L’import màxim de prestació per unitat familiar serà de 750 euros.
En el cas de custòdia compartida, si la prestació econòmica, només la sol·licita un sol progenitor/a, la prestació serà el 50% de l’import que correspongui.
En tots els casos d’atorgament de prestacions amb un import màxim, si el preu d’inscripció és inferior a aquest import, la prestació s’ajustarà al cost real.
En el cas que la prestació atorgada no cobreixi la totalitat del cost de l’activitat, la família haurà d’assumir el copagament de la part restant.
QUI HO POT SOL·LICITAR?:
Les mares, pares, tutors/es o persones encarregades de la guarda i protecció d’infants, adolescents i joves, fins als 18 anys, residents legalment al municipi de Terrassa. Excepcionalment, per a persones amb diversitat funcional igual o superior al 33%, l’edat de la persona beneficiària s’amplia fins els 22 anys.
PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:
La sol·licitud i la documentació acreditativa s’haurà de presentar per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa:   https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=8079
Per poder fer aquest tràmit serà necessari disposar d’idCAT Mòbil, Certificat digital o Cl@ve.
Sempre caldrà identificar digitalment a la persona sol·licitant: mare, pare, tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció de l’infant o jove.
Per a aquelles persones que no disposin de mitjans informàtics propis o dels coneixements necessaris per a fer el tràmit en línia de manera autònoma, podran sol·licitar cita prèvia als Punts d’Orientació Social:  https://www.terrassa.cat/punts-orientacio-social
Només es podrà presentar una sol·licitud per infant o jove per convocatòria.
En casos de custòdia compartida, si la prestació la necessiten els dos progenitors, s’ha de presentar una única sol·licitud conjunta, amb la declaració responsable de les dades  d’ambdues persones.
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
El període de presentació de sol·licituds serà del 28/09/2023 al 27/10/2023, ambdós inclosos.
DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE QUE CAL PRESENTAR, EN TOTS ELS CASOS: 
Declaració responsable d’ingressos de cada membre computable de la unitat familiar de convivència i de les despeses deduïbles. (La manca d’aquesta documentació implicarà la no acreditació de la situació, i suposarà la denegació de la sol·licitud).
RECORDEU: Si no s’adjunta la documentació obligatòria, NO es podrà realitzar el tràmit de la sol·licitud. 
A la Seu Electrònica, estarà disponible l’imprès en versió PDF i Word, i en català i castellà.
S’han de declarar els ingressos que percebin: 
  • L’infant/jove per qui es sol·licita la prestació.
  • Mares, pares, tutors/es o persones encarregades de la guarda i protecció. En el cas de custòdies compartides, ambdós progenitors, encara que no convisquin.
  • Nou cònjuge o persona unida per anàloga relació.
  • Germans/es de l’infant/jove, menors de 25 anys, solters/es i que convisquin en el domicili familiar.
Les situacions personals i familiars que es valoraran seran aquelles que es compleixin en el moment de la sol·licitud.
RESOLUCIÓ:
Un cop baremades les sol·licituds, les persones sol·licitants rebran via SMS al mòbil facilitat, una comunicació del tram de prestació al que tenen dret.
Les persones interessades hauran de fer ús de la prestació atorgada, formalitzant la inscripció a l’activitat escollida: Cal presentar-se a l’entitat organitzadora de l’activitat, amb el SMS que comunica el tram de prestació al que es té dret.
La no formalització de la inscripció suposarà la renúncia explícita a la prestació.
Un cop formalitzades les inscripcions, les entitats organitzadores hauran de presentar una relació de les persones beneficiàries inscrites a les seves activitats, mitjançant el model normalitzat disponible a la Seu Electrònica de l’Ajuntament, i en el tràmit que s’habilitarà per a aquesta gestió. (Aquest document estarà disponible a partir del tancament del període de sol·licitud de prestacions).
Un cop justificades les inscripcions, per part de les entitats organitzadores, es procedirà a la notificació, via SMS, a les persones interessades, de la resolució definitiva de l’import de prestació atorgat. La resolució definitiva també es publicarà en un anunci a la Seu Electrònica.
L’Ajuntament procedirà al pagament de les prestacions concedides i justificades. El pagament de les prestacions s’efectuarà sempre directament a les entitats o empreses organitzadores de les activitats, un cop comprovada la inscripció de l’infant o jove a l’activitat.
La manca de justificació o la justificació incompleta de les inscripcions i assistències de les persones beneficiàries, podrà comportar les responsabilitats que en cada cas corresponguin i l’anul·lació total o parcial de la prestació.
En aquelles casos, que un cop feta la inscripció i abonat el pagament a l’entitat organitzadora, la persona beneficiària de la prestació causi baixa a l’activitat, implicarà la pèrdua de la prestació, i la reclamació a l’entitat organitzadora, del reintegrament de la part de l’import no dedicat a l’activitat subvencionable.
OBSERVACIONS:
L’atorgament de les prestacions restarà subjecte a la disponibilitat pressupostària d’aquest Ajuntament i en base a la priorització de les situacions de major necessitat.
Els requisits d’accés i de concessió d’aquestes prestacions queden regulats en el Decret de convocatòria de prestacions per a activitats extraescolars pel curs 2023-2024, disponible al mateix enllaç de la Seu Electrònica.
Com sempre si necessiteu fer qualsevol consulta, us podeu adreçar a: prestacionssocials@terrassa.cat
Tel: 93.736.66.95, de dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h.