PRESTACIONS ECONÒMIQUES CURS 22-23

Sol·licitud de prestació econòmica per a activitats extraescolars pel curs 2022-2023 i per a activitats d’estiu 2023. Ajuntament de Terrassa

El període de presentació de sol·licituds serà del 07/02/2023 al 06/03/2023, ambdós inclosos.

OBJECTE, MODALITATS I QUANTIA:

L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació de la concessió de prestacions econòmiques a infants i joves, per a contribuir al finançament de les despeses d’activitats extraescolars pel curs 2022-2023 i d’activitats d’estiu 2023, en les següents modalitats:

 Activitats extraescolars pel curs 2022-23:

 • No serà objecte d’aquesta modalitat prestacions per a activitats d’estiu o d’altres activitats realitzades durant períodes de vacances.Aquestes prestacions no contemplen les activitats extraescolars de titularitat municipal, que poden sol·licitar la reducció de tarifa establerta per a aquella activitat. L’import màxim de la prestació atorgada serà de 300 euros per infant o jove.L’import màxim de prestació per unitat familiar serà de 750 euros.Activitats d’estiu 2023:a) Inscripció de l’activitat d’estiu b) Servei de menjador de l’activitat on s’hagi inscrit l’infant o jove beneficiariL’import màxim de la prestació destinada a la despesa d’inscripció a l’activitat d’estiu serà de 57 euros/per setmana(*).*Import màxim pendent de l’acord que s’adopti, en virtut del “Conveni marc de col·laboració per a l’organització i desenvolupament dels casals d’estiu”.
  L’import màxim de la prestació destinada a la despesa del servei de menjador de l’activitat serà de 6,5 euros per dia.
  En el cas de custòdia compartida, si la prestació econòmica, només la sol·licita un sol progenitor/a, la prestació serà el 50% de l’import que correspongui.

QUI HO POT SOL·LICITAR?:

Les mares, pares, tutors/es o persones encarregades de la guarda i protecció d’infants, adolescents i joves, fins als 18 anys, residents legalment al municipi de Terrassa. Excepcionalment, per a persones amb diversitat funcional igual o superior al 33%, l’edat de la persona beneficiària s’amplia fins els 22 anys.

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:

La sol·licitud i la documentació acreditativa s’haurà de presentar per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa: https://ariadnaseu.terrassa.cat/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO_TST&DETALLE=6269000054045301807129&lang=ca

Per poder fer aquest tràmit serà necessari disposar d’idCAT Mòbil, Certificat digital o Cl@ve. 

Sempre caldrà identificar digitalment a la persona sol·licitant: mare, pare, tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció de l’infant o jove.

Per a aquelles persones que no disposin de mitjans informàtics propis o dels coneixements necessaris per a fer el tràmit en línia de manera autònoma, podran sol·licitar cita prèvia als Punts d’Orientació Social: https://www.terrassa.cat/punts-orientacio-social

Només es podrà presentar una sol·licitud per infant o jove per convocatòria.En casos de custòdia compartida, si la prestació la necessiten els dos progenitors, s’ha de presentar una única sol·licitud conjunta, amb la declaració responsable de les dades d’ambdues persones.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
El període de presentació de sol·licituds serà del 07/02/2023 al 06/03/2023, ambdós inclosos.

DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE QUE CAL PRESENTAR, EN TOTS ELS CASOS:

Declaració responsable d’ingressos de cada membre computable de la unitat familiar de convivència i de les despeses deduïbles. (La manca d’aquesta documentació implicarà la no acreditació de la situació, i suposarà la denegació de la sol·licitud).

RECORDEU:

Si no s’adjunta la documentació obligatòria, NO es podrà realitzar el tràmit de la sol·licitud.  A la Seu Electrònica, estarà disponible l’imprès en versió PDF i Word, i en català i castellà.
S’han de declarar els ingressos que percebin:
-L’infant/jove per qui es sol·licita la prestació.
-Mares, pares, tutors/es o persones encarregades de la guarda i protecció. En el cas de custòdies compartides, ambdós progenitors, encara que no convisquin.
-Nou cònjuge o persona unida per anàloga relació.
-Germans/es de l’infant/jove, menors de 25 anys, solters/es i que convisquin en el domicili familiar.
Les situacions personals i familiars que es valoraran seran aquelles que es compleixin en el moment de la sol·licitud.

RESOLUCIÓ: 

Un cop baremades les sol·licituds, les persones sol·licitants rebran via SMS al mòbil facilitat, una comunicació del tram de prestació al que tenen dret. Les persones interessades hauran de fer ús de la prestació atorgada, formalitzant la inscripció a l’activitat escollida: Cal presentar-se a l’entitat organitzadora de l’activitat, amb el SMS que comunica el tram de prestació al que es té dret. La no formalització de la inscripció suposarà la renúncia explícita a la prestació. Un cop formalitzades les inscripcions, les entitats organitzadores hauran de presentar una relació de les persones beneficiàries inscrites a les seves activitats, mitjançant el model normalitzat disponible a la Seu Electrònica de l’Ajuntament, i en el tràmit que s’habilitarà per a aquesta gestió. (Aquest document estarà disponible a partir del tancament del període de sol·licitud de prestacions).

   1. La data màxima per a entregar la justificació d’inscripcions de persones beneficiàries de prestacions per a activitats extraescolars pel curs 2022-23 serà el 30/04/2023.
   2. La data màxima per a entregar la justificació d’inscripcions de persones beneficiàries de prestacions per a activitats estiu 2023 serà el 30/06/2003.

Un cop justificades les inscripcions, per part de les entitats organitzadores, es procedirà a la notificació, via SMS, a les persones interessades, de la resolució definitiva de l’import de prestació atorgat. La resolució definitiva també es publicarà en un anunci a la Seu Electrònica.L’Ajuntament procedirà al pagament de les prestacions concedides i justificades. El pagament de les prestacions s’efectuarà sempre directament a les entitats o empreses organitzadores de les activitats, un cop comprovada la inscripció de l’infant o jove a l’activitat.

OBSERVACIONS:

L’atorgament de les prestacions restarà subjecte a la disponibilitat pressupostària d’aquest Ajuntament i en base a la priorització de les situacions de major necessitat.

Com sempre si necessiteu fer qualsevol consulta, us podeu adreçar a: prestacionssocials@terrassa.cat Tel: 93.736.66.95, de dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h