PRESTACIONS ECONÒMIQUES CASAL D’ESTIU 2024 I EXTRAESCOLARS 24/25

 Sol·licitud de prestacions per activitats d’estiu 2024 i per activitats extrasolars pel curs 2024-25.

El període de presentació de sol·licituds serà del 11/03/2024 al 10/04/2024, ambdós inclosos.

OBJECTE I MODALITATS

L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació de la concessió de prestacions econòmiques a infants i joves, per contribuir al finançament de les despeses d’activitats d’estiu 2024 i d’activitats extraescolars pel curs 2024-2025, en les següents modalitats:

 •  1) Activitats d’estiu 2024:
  •  a) Inscripció de l’activitat d’estiu
  • b) Servei de menjador de l’activitat on s’hagi inscrit l’infant o jove beneficiari
 •   2) Activitats extraescolars pel curs 2024-25: No serà objecte d’aquesta modalitat prestacions per a activitats d’estiu o d’altres activitats realitzades durant períodes de vacances

Aquestes prestacions no contemplen les activitats extraescolars de titularitat municipal, que poden sol·licitar la reducció de tarifa establerta per a aquella activitat.

PERSONES BENEFICIÀRIES
Podran ser persones beneficiàries d’aquestes prestacions econòmiques, els infants, adolescents i joves fins a 18 anys, residents legalment al municipi de Terrassa. Excepcionalment, per a persones amb diversitat funcional igual o superior al 33%, l’edat de la persona beneficiària s’amplia fins els 22 anys.
QUI HO POT PRESENTAR

Les mares, pares, tutors/es o persones encarregades de la guarda i protecció d’infants, adolescents i joves (a excepció que les persones beneficiàries tinguin la majoria d’edat en el moment de la sol·licitud i no tinguin una incapacitat legal que no els permeti el tràmit) que s’inscriguin a activitats d’estiu i/o extraescolars organitzades a la ciutat de Terrassa.

En aquells casos de persones amb capacitats diverses, que requereixin una atenció especialitzada que no es troba en el municipi de Terrassa, es podrà atorgar la prestació econòmica sol·licitada en entitats de fora de la ciutat.

MODALITAT I QUANTIA DE LES PRESTACIONS
 • 1) Activitats d’estiu 2024: La prestació cobrirà fins a un màxim de 5 setmanes d’activitats. Excepcionalment, per a infants i joves beneficiaris amb certificat acreditatiu de grau de discapacitat igual o superior al 33%, es podrà cobrir fins a un màxim de 8 setmanes.
  •  a) Inscripció de l’activitat d’estiu.L’import màxim de la prestació destinada a la despesa d’inscripció a l’activitat d’estiu serà de 56 euros/per setmana.
  •  b) Servei de menjador de l’activitat on s’hagi inscrit l’infant o jove beneficiari. L’import màxim de prestació pel servei de menjador serà de 6,5 euros per dia.
 •  2) Activitats extraescolars pel curs 2024-25: L’import màxim de la prestació atorgada serà de 300 euros per infant o jove. L’import màxim de prestació per unitat familiar serà de 750 euros.

 

En el cas de custòdia compartida, quan s’informi dels ingressos dels 2 progenitors, la prestació serà el 100% de l’import que correspongui; en el cas que només s’informi dels ingressos d’ 1 sol progenitor, la prestació serà el 50% de l’import que correspongui.

En tots els casos d’atorgament de prestacions amb un import màxim, si el preu d’inscripció és inferior a aquest import, la prestació s’ajustarà al cost real.

En el cas que la prestació atorgada no cobreixi la totalitat del cost de l’activitat, la família haurà d’assumir el copagament de la part restant.

L’atorgament de les prestacions restarà subjecte a la disponibilitat pressupostària d’aquest Ajuntament i en base a la priorització de les situacions de major necessitat.

PERSONES BENEFICIÀRIES

Podran ser persones beneficiàries d’aquestes prestacions econòmiques, els infants, adolescents i joves fins a 18 anys, residents legalment al municipi de Terrassa. Excepcionalment, per a persones amb diversitat funcional igual o superior al 33%, l’edat de la persona beneficiària s’amplia fins els 22 anys.

QUI HO POT SOL·LICITAR

Les mares, pares, tutors/es o persones encarregades de la guarda i protecció d’infants, adolescents i joves (a excepció que les persones beneficiàries tinguin la majoria d’edat en el moment de la sol·licitud i no tinguin una incapacitat legal que no els permeti el tràmit) que s’inscriguin a activitats d’estiu i/o extraescolars organitzades a la ciutat de Terrassa.

En aquells casos de persones amb capacitats diverses, que requereixin una atenció especialitzada que no es troba en el municipi de Terrassa, es podrà atorgar la prestació econòmica sol·licitada en entitats de fora de la ciutat.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La sol·licitud i la documentació acreditativa s’haurà de presentar per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa, clica aquí per accedir.

Per poder fer aquest tràmit serà necessari disposar d’idCAT Mòbil, Certificat digital o Cl@ve.

Sempre caldrà identificar digitalment a la persona sol·licitant: mare, pare, tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció de l’infant o jove.

Per a aquelles persones que no disposin de mitjans informàtics propis o dels coneixements necessaris per a fer el tràmit en línia de manera autònoma, podran sol·licitar cita prèvia als Punts d’Orientació Social:  https://www.terrassa.cat/punts-orientacio-social

Només es podrà presentar una sol·licitud per infant o jove per convocatòria.

En casos de custòdia compartida, si la prestació la necessiten els dos progenitors, s’ha de presentar una única sol·licitud conjunta, amb la declaració responsable de les dades  d’ambdues persones.

Qualsevol sol·licitud presentada fora del termini establert no serà admesa a tràmit.

TERMINI IPRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El període de presentació de sol·licituds serà del 11/03/2024 al 10/04/2024, ambdós inclosos.

DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE QUE CAL PRESENTAR, EN TOTS ELS CASOS

a) Declaració responsable d’ingressos de la unitat familiar de convivència i de les despeses deduïbles. (La manca d’aquesta documentació implicarà la no acreditació de la situació, i suposarà la denegació de la sol·licitud).

Cal fer constar tots els membres computables de la unitat familiar.

b)   Autorització per a tramitar en nom d’una altra persona. (Si el tràmit no el realitzen les mares, pares, tutors/es o persones encarregades de la guarda i protecció d’infants i/o adolescents i  manca aquesta documentació, implicarà la no acreditació de l’autorització, i suposarà la desestimació de la sol·licitud).

RECORDEU: Si no s’adjunta la documentació obligatòria, NO es podrà realitzar el tràmit de la sol·licitud.

A la Seu Electrònica, estarà disponible l’imprès en versió PDF i Word, i en català i castellà.

S’han de declarar els ingressos que percebin:
-L’infant/jove per qui es sol·licita la prestació.
-Mares, pares, tutors/es o persones encarregades de la guarda i protecció. En el cas de custòdies compartides, ambdós progenitors, encara que no convisquin.
-Nou cònjuge o persona unida per anàloga relació.
-Germans/es de l’infant/jove, menors de 25 anys, solters/es i que convisquin en el domicili familiar.

Les situacions personals i familiars que es valoraran seran aquelles que es compleixin en el moment de la sol·licitud.

Com sempre si necessiteu fer qualsevol consulta, us podeu adreçar a: prestacionssocials@terrassa.cat

Tel: 93.736.66.95, de dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h.